Otu tīrīšanas līdzeklis - Kryolan Brush Cleaner

21,50 €
AR PVN

Brush Cleaner ir īpašs tīrīšanas līdzeklis visām kosmētikas otām, lai nodrošinātu tīru un higiēnisku kosmētikas līdzekļu lietošanu. To var izmantot arī kā tīrīšanas līdzekli airbrush instrumentu tīrīšanai.

Daudzums
Nav noliktavā

Pēdējo reizi kad produkts tikai pievienots grozam: 2020-05-07


Marķējuma komponents, kas nosaka bīstamību: propān-2-ols

Bīstamības apzīmējumi: H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P102 Sargāt no bērniem. P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. P304 + P340 IEELPOJOT: nogādājiet personu svaigā gaisā un turiet to ērti elpot. P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: vairākas minūtes piesardzīgi skalot ar ūdeni. Noņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalošanu. P337 + P313 Ja acu kairinājums nepāriet: Sazinieties ar ārstu. P501 Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem / valsts / starptautiskajiem noteikumiem.

3493

Datu lapa

Tilpums
500 ml
chat Komentāri (0)
Šobrid vēl nav klientu atsauksmju.