Pievienojiet informāciju par privātuma politiku. Ja esat aktivizējis Sociālo mēdiju moduļus, pievienojiet atzīmi par trešo pušu piekļuvi klienta datiem.